Dostępne kursy

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych w ramach PDW Biznesplan. Zostały tutaj zamieszczone materiały i ćwiczenia, stanowiące pomoc w opracowywaniu biznesplanu własnego przedsięwzięcia gospodarczego.
Celem kursu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień z demografii, które mają ścisły związek z epidemiologią lub są wspólne dla obydwu dziedzin.
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących powstawania niepełnosprawności, jej skutków oraz systemów klasyfikacji niepełnosprawności.
Przedmiot ma również za zadanie przedstawienie systemu opieki nad osobą niepełnosprawną oraz pracy fizjoterapeuty.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami diagnostyki oraz z etapami postępowa fizjoterapeutycznego związanych z niekorzystnymi następstwami zdrowotnymi. Pozwala na zapoznanie się ze specyfiką leczenia operacyjnego oraz zachowawczego/rehabilitacyjnego mającego na celu przywrócić poszkodowanego do sprawności dnia codziennego jak również-w przypadku sportowców do sprawności na poziomie wyczynowym. Pozwala na wykształcenie u studentów fizjoterapii świadomości i potrzeby zapewnienia pacjentowi w leczeniu rehabilitacyjnym kompleksowej pomocy a więc podejścia interdyscyplinarnego.
Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Fizjoterapia. Zagadnienia poruszane w ramach kursu dotyczą epidemiologii, patofizjologii, objawów i podstawowych badań w chorobach układu oddechowego oraz programowania fizjoterapii pulmonologicznej.
Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Fizjoterapia.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków fizjoterapia i dietetyka. Zagadnienia poruszane w ramach kursu dotyczą podstaw biologii molekularnej, podłoża wybranych chorób genetycznych oraz sposobów dziedziczenia cech u człowieka.

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej sensu i skuteczności prowadzenia badań naukowych oraz rodzajów badań i metod ich prowadzenia. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu.

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej sensu i skuteczności prowadzenia badań naukowych oraz rodzajów badań i metod ich prowadzenia. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Fizjoterapia. Stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu Metodyka Wychowania Fizycznego. Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat znaczenia terapeutycznego zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu.

Zawiera rozbudowaną instrukcję obsługi kursów przez nauczyciela wraz z forum, gdzie można uzyskać pomoc i porady techniczne.

W psychologii klinicznej najczęściej wyróżnia się cztery podstawowe nurty psychoterapii - odpowiadające czterem podstawowym koncepcjom psychologicznym człowieka. Różnią się one założeniami teoretycznymi, stosowanymi metodami i technikami terapeutycznymi oraz obszarami zastosowań.


ANIMACJA OSÓB 50+: nowy kierunek studiów na AWF w Poznaniu odpowiedzią na zmiany demograficzne. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

POWR.03.01.00-00-NO36/16

Cele przedmiotu zawierają się w poniższych czterech punktach:
- Wprowadzenie w problematykę działalności na rzecz osób starszych.
 - Zapoznanie studentów z organizacją pozarządowych inicjatyw senioralnych. 
- Przedstawienie działalności wybranych organizacji pozarządowych (m.in. Uniwersytety III wieku, kluby seniora, ośrodki wsparcia, wybrane stowarzyszenia)
- Przedstawienie możliwości pozyskiwania funduszy na działalność społeczną dla seniorów. 
Bieżące i systematyczne korzystanie z kursu na e-platformie edukacyjnej Moodle oraz z zawartych w nim wyjaśnień i sugestii głębszego studiowania tej tematyki sprawi, że słuchacze osiągną pełną orientację (wiedzę i umiejętności) w wypełnianiu przyszłej roli inspiratora aktywności osób starszych.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów ze sportem masters jako zjawiskiem i ruchem społecznym będącym konsekwencją zmian demograficznych w nowoczesnych społeczeństwach. Omawiane są skutki zdrowotne podejmowania lub kontynuacji uprawiania sportu wyczynowego w wieku dojrzałym oraz modele długoletniego treningu optymalne dla pomyślnego starzenia się. Poziom uzyskanej wiedzy sprawdzany jest podczas kolokwium końcowego.
Celem przedmiotu jest zrozumienie podstawowych mechanizmów stereotypowych i zindywidualizowanych zachowań człowieka.tworzących biologiczne podłoże osobowości.
W trakcie kursu przedstawione zostaną:
- zagadnienia genetycznych uwarunkowań ludzkich zachowań, w tym różnice międzypłciowe w funkcjonowaniu mózgu;
- mechanizmy uczenia się i formy zapamiętywania;
- zasady tworzenia i rozumienia mowy;
- mechanizmy podstawowych popędów i napędów i funkcje motywacji;
- istota i mechanizmy powstawania emocji;
- zagadnienia cyklicznych zmian czynności fizjologicznych.
Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami oraz zapoznanie z teorią i praktyką marketingu usług zdrowotnych.
Na kursie omówione zostaną takie zagadnienia, jak: pojęcie i funkcje zarządzania, podstawowe koncepcje zarządzania, struktury organizacyjne, style kierowania, pojęcie i funkcje marketingu, przesłanki stosowania marketingu w usługach zdrowotnych, segmentacja rynku usług zdrowotnych, narzędzia marketing mix, planowanie marketingowe działalności placówki zdrowotnej, jakość usług oraz zarządzanie wizerunkiem placówki zdrowotnej.

ANIMACJA OSÓB 50+: nowy kierunek studiów na AWF w Poznaniu odpowiedzią na zmiany demograficzne PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
POWR.03.01.00-00-NO36/16

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi dziedzinami ekologii i ochrony środowiska oraz zasadami zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego. Elementem kursu jest nauczenie studentów pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska dla rozwiązywania problemów praktycznych oraz uświadomienie znaczenia społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat integracji europejskiej oraz instytucji UE, jak również zapoznanie się z problematyką funduszy unijnych i możliwościami ich wykorzystania w celu finansowania projektów z zakresu turystyki i rekreacji.
Tematyka kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: geneza i etapy integracji europejskiej, aksjologia UE, system decyzyjny UE, Polska w UE, polityka UE w zakresie turystyki, rekreacji i sportu, budżet UE, fundusze UE, zarządzanie projektami, finansowanie projektów turystycznych/ rekreacyjnych/ sportowych z funduszy UE.
Celem kursu jest nabycie wiedzy na temat funkcjonowania sektora hotelarskiego w Polsce i na świecie oraz zapoznanie się z organizacją pracy w zakładzie hotelarskim. W ramach kursu omówione zostaną m.in. takie kwestie, jak: podstawy prawne działalności hotelarskiej w Polsce, kategoryzacja obiektów hotelarskich, łańcuchy hotelowe, jakość usług hotelarskich, organizacja pracy w w zakładzie hotelarskim, standardy obsługi gościa hotelowego, odpowiedzialność hotelarza za rzeczy gości, podstawowe mierniki usług hotelarskich oraz zarządzanie sytuacjami awaryjnymi w hotelarstwie.

Kurs pt. "Metoda szkolenia on-line" w ramach Zintegrowanej Strategii Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu POWR.03.05.00-00-z063/18.